Τι είναι Action taken by the E.U institutions;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Action taken by the E.U institutions;

Απαντήσεις

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους στα πλαίσια των Συνθηκών, το Συμβούλιο των Υπουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν:
α) Regulations = Κανονισμούς. Έχουν γενική ισχύ, είναι υποχρεωτικοί σε όλες τους τις διατάξεις και εφαρμόζονται κατ' ευθείαν σε κάθε κράτος μέλος.
β) Directives = Οδηγίες. Δεσμεύουν κάθε κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνονται, ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αφήνουν όμως τα εθνικά όργανα να επιλέξουν τη μορφή και τα μέσα.
γ) Decisions = Αποφάσεις. Aφορούν είτε μια κυβέρνηση ή επιχείρηση ή ένα ιδιώτη αλλά δεσμεύουν σε όλες τις διατάξεις εκείνους τους οποίους αφορούν.
δ) Recommendations and Opinions = Συστάσεις και Γνωμοδοτήσεις. Δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά προσπαθούν να δημιουργήσουν μία εθελοντική ομοιόμορφη πρακτική στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Συχνά οδηγούν σε θέσπιση υποχρεωτικών Oδηγιών. Όλες οι ανωτέρω πράξεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (OJEC, JOCE).
Active and passive portfolio management = ενεργητική και παθητική διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου.
Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου (αctive portfolio management) είναι η επενδυτική στρατηγική η οποία επιδιώκει την πραγματοποίηση κερδών πέραν της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς (benchmark portfolio) ή ενός δείκτη αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή τίθεται συνήθως ένα όριο παρέκκλισης από το benchmark π.χ ± 25% και μέσα στο όριο αυτό μπορεί να κινηθεί ο διαπραγματευτής προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της επιχείρησης με την ανάληψη του σχετικού κινδύνου. Παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου (passive portfolio management) είναι η επενδυτική στρατηγική α) η οποία αναπαράγει πιστά ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς ή β) όταν αγοράζουμε χρεόγραφα τα οποία διακρατούμε σε απεριόριστο χρόνο ή στην περίπτωση των ομολόγων σταθερού εισοδήματος μέχρι τη λήξη τους (yield to maturity) οπότε αυτά δεν αποτιμούνται και κατά συνέπεια δεν υπόκεινται στον κίνδυνο μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που άγονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνονται λιγότεροι κίνδυνοι αλλά και δεν αναμένονται μεγάλες αποδόσεις.Προσθήκη νέας απάντησης