Τι είναι Acquis communautaire;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Acquis communautaire;

Απαντήσεις

Acquis communautaire σημαίνει κοινοτικό κεκτημένο.

Το κοινοτικό δίκαιο που είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Αποτελεί ένα από τα τρία κριτήρια της Κοπεγχάγης (βλέπε λέξη ” Copenhagen Criteria”) για να καταστεί μία υποψήφια χώρα μέλος της Ε.Ε. Στον όρο περιλαμβάνεται τόσο το πρωτογενές δίκαιο της Ε.Ε (οι Συνθήκες) όσο και το δεσμευτικό δευτερογενές δίκαιο (υποχρεωτικές οδηγίες, κανονισμοί και αποφάσεις).Προσθήκη νέας απάντησης