Τι είναι Accounts Payable;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Account Payable;

Απαντήσεις

Accounts Payable σημαίνει λογαριασμοί πληρωτέοι.

Τα ποσά που οφείλονται στους πωλητές σαν αποτέλεσμα της αγοράς με πίστωση προϊόντων και υπηρεσιών. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της επιχείρησης σαν τρέχουσες υποχρεώσεις (current liabilities) αφού οι πιστώσεις αναμένεται να εξοφληθούν σε διάστημα συνήθως μικρότερου του έτους. Όταν οι λογαριασμοί πληρωθούν, προκύπτει μία αρνητική χρηματορροή για την επιχείρηση.Προσθήκη νέας απάντησης