Τι είναι Account Officer;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Account Officer;

Απαντήσεις

Στέλεχος εταιρίας που είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένους μεγάλους πελάτες. Επιμελείται της υπογραφής συμβολαίων, της παροχής τεχνικής υποστήριξης, εποπτεύει τους λογαριασμούς των πελατών και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, συζητά και προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματά τους και ιδιαίτερα να πείσει τους πελάτες να αγοράσουν νέα προϊόντα και να διευρύνουν γενικά τη συνεργασία τους με την εταιρία. Κάθε account officer μπορεί να είναι υπεύθυνος για ένα σημαντικό πελάτη ή ταυτόχρονα για ένα αριθμό σημαντικών πελατών ενώ παράλληλα μέσω των παλαιών πελατών ή με άλλες μεθόδους marketing προσπαθεί να δημιουργήσει γνωριμίες και να προσθέσει στο πελατολόγιο νέες εταιρίες.

Ιδιαίτερη σπουδαιότητα αποδίδεται στον customer's account officer του τραπεζικού τομέα λόγω του οξύτατου ανταγωνισμού. Το τραπεζικό αυτό στέλεχος με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων της τράπεζας έχει καθήκον:

1) την ανάπτυξη του πελατολογίου της τράπεζας και
2) την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και γενικά των κινδύνων που είναι χρήσιμοι για την παροχή πιστωτικών ορίων ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, με βάση εκκίνησης τους λογαριασμούς σημαντικών πελατών προσπαθεί να πείσει τον πελάτη να επενδύσει σε παραδοσιακά και νέα καταθετικά, δανειστικά και επενδυτικά προϊόντα της τράπεζας. Έρχεται σε τηλεφωνική και κύρια σε προσωπική επαφή με τον πελάτη, δημιουργεί φιλικό περιβάλλον, προβάλλει τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με την τράπεζα και επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τη συνεργασία επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών. Ιδιαίτερα σε δυναμικές εταιρίες προσφέρονται καλύτεροι όροι όπως μειωμένα επιτόκια χρηματοδότησης και υψηλότερες αποδόσεις στις επενδύσεις ενώ παράλληλα επιδιώκεται η συνεργασία και σε άλλους τομείς όπως τήρηση μισθοδοσίας προσωπικού και προσφορά υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής τραπεζικής. Ο τραπεζικός account officer προσπαθεί μέσω των υφισταμένων πελατών ή άλλων γνωριμιών να έλθει σε επαφή και με άλλα πρόσωπα και εταιρίες προκειμένου να τους εντάξει στο πελατολόγιο της τράπεζας.Προσθήκη νέας απάντησης