Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια ίδρυσης αρτοποιείου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης - εγκατάστασης αρτοποιείου
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Μηχανόσημο 0.04 €
 • Ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία
  Σε περίπτωση που το αρτοποιείο εγκατασταθεί εντός πολυκατοικίας με χρήση και κατοικία, απαιτείται ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων της, από την οποία δεν θα προκύπτει απαγόρευση ίδρυσης του αρτοποιείου
 • Μελέτη των χώρων του αρτοποιείου σύμφωνα με την παραγωγικότητα του κλιβάνου εις τριπλούν
  Σχεδιαγράμματα – κάτοψη – τομή – τοπογραφικό. Επίσης, θα αναφέρεται ο τύπος του κλιβάνου, το μοντέλο, οι διαστάσεις αυτού και ο κατασκευαστικός οίκος.
 • Εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας σύμφωνα με την ΚΥΑ 5905/Φ15/839/95 (εφόσον απαιτείται)
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο
  Ότι ο αιτούμενος δεν τελεί υπό πτώχευση
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υποβολή αιτιολογικής έκθεσης για την αναγκαιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και πλήρης σειρά σχεδ/των αρχιτεκτονικής μελέτης (εφόσον προβλέπεται ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/90
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών με απευθείας σύμβαση εντός λατομικής περιοχής
 • Παράβολο του Ν. 2516/97
  Είναι ανάλογο με το ύψος του προϋπολογισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Άδεια οικοδομής και κάτοψη θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομία, εφόσον υφίσταται το κτίριο, στην οποία η χρήση του χώρου πρέπει να αναφέρεται σε αρτοποιείο
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση οικοδομικής άδειας
 • Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Βεβαίωση χρήσης γης
 • Καταστατικό εταιρίας θεωρημένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (εφόσον ο φορέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο)
 • Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων
  Η μελέτη αυτή να τεκμηριώνει την επάρκεια των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων του προσωπικού, ή των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, καθώς και σε άλλη κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της μονάδας
 • Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας

δέστε περισσότεραΠροσθήκη νέας απάντησης