Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την πρώτη εγγραφή στο σχολείο;


Τι χαρτιά πρέπει να προσκομίσω στο σχολείο για την εγγραφή του παιδιού μου στην πρώτη τάξη δημοτικού;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ. Α') όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008, τ. Α'), τα δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

1) Πιστοποιητικό γεννήσεως δήμου ή κοινότητας (Το αναζητά ο Διευθυντής του Σχολείου).
2) Επίδειξη του βιβλιαρίου του παιδιού από όπου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (κατά την κρίση του Διευθυντή)
4) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή - ΑΔΥΜ (το παίρνετε από το Σχολείο)
5) Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (Τη χορηγεί το Νηπιαγωγείο)
 
Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών.Προσθήκη νέας απάντησης