Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την αντικατάσταση παλαιού διπλώματος οδήγησης με το νέο (2012);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Απαιτείται η υποβολή στην Υπηρεσία Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας σας των εξής δικαιολογητικών :

α) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο είναι ανηρτημένο στην ηλεκτρονική διαδρομή
www.yme.gr - Οδηγός του Πολίτη - Άδειες οδήγησης- 03.11

β) Απλό φωτοαντίγραφο της παλαιάς ισχύουσα άδειας οδήγησης (και τις πίσω σελίδες)

γ) Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

δ) Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

ε) Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (το έντυπο είναι ανηρτημένο στην ηλεκτρονική διαδρομή www.yme.gr - Οδηγός του Πολίτη - Άδειες οδήγησης - 03.11

στ) Παράβολο για την εκτύπωση από την Εθνική Τράπεζα αξίας 30 €

ζ) Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ομάδα αίματος (πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, δελτίο ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού, ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο κλπ) στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εκτυπωθεί και η ομάδα αίματος.

η) Για διαφορετική μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς σε σχέση με το Πρότυπο ΕΛΟΤ θα υποβάλετε και αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή με λατινικούς χαρακτήρες.

Κατά την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είχατε υποβάλει το αίτημά σας θα πρέπει να καταθέσετε τηην παλαιά άδεια η οποία ακυρώνεται από την υπηρεσία.Προσθήκη νέας απάντησης