Συμπαρομαρτούντα ή συμπαραμαρτούντα;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το συμπαρομαρτούντα προέρχεται από το ρήμα συμπαρομαρτώ της αρχαίας ελληνικής, το οποίο σημαίνει «συνοδεύω»: Συμπαρομαρτούντα της σεισμικής δραστηριότητας.Προσθήκη νέας απάντησης