Στον ΑΣΕΠ πώς μπορώ να αποδείξω την εμπειρία;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η  άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. Για αναλυτικές οδηγίες ο υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στη σχετική ενότητα που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα σε όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

asep.grΠροσθήκη νέας απάντησης