Σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ενός προϊόντος (π.χ. ηλεκτρονικού υπολογιστή), τι δικαιώματα έχω;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από τα άρθρα 540, 554 και 555 του Αστικού Κώδικα όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το Ν. 3043/02 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων». Συγκεκριμένα:

1. Δικαιώματα του αγοραστή

Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα, ο αγοραστής που διαπιστώσει ότι του πωλήθηκε ελαττωματικό προϊόν δικαιούται κατ' επιλογήν του:

α. την επισκευή ή αντικατάσταση του πράγματος (χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή) με άλλο,
β. τη μείωση του τιμήματος
γ. την επιστροφή του ελαττωματικού πράγματος στον πωλητή και της επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε ο αγοραστής (υπαναχώρηση από τη σύμβαση).

Στην περίπτωση ασήμαντου ελαττώματος, ο αγοραστής δεν μπορεί να επιστρέψει το πράγμα (μπορεί όμως να ζητήσει αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος).

2. Προθεσμία για δικαιώματα αγοραστή

Σύμφωνα με το άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του για πραγματικά ελαττώματα κατά του πωλητή εντός δύο (2) ετών για κινητά πράγματα και πέντε (5) ετών για ακίνητα.
Σύμφωνα με το άρθρο 555 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή.Προσθήκη νέας απάντησης