Πως προάγεται ένας μαθητής από τάξη σε τάξη;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με τις προφορικές εξετάσεις, τέστ ή γραπτές ωριαίες δοκιμασίες και την τελική εξέταση του Μαίου. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το Μ.Ο των προφορικών των δύο τετραμήνων με τον τελικό γραπτό βαθμό κάθε μαθήματος.  Tα θέματα ορίζονται  κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και  κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

(α)  η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και

(β) ο Μ.Ο.  προφορικής   και   γραπτής   βαθμολογίας   κατά  διακριτό γνωστικό  αντικείμενο των μαθημάτων : Ελληνικής    γλώσσας, Μαθηματικών  τουλάχιστον δέκα (10) και

(γ) τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

Όταν μαθητής δεν πληροί  και τις τρείς αυτές  προϋποθέσεις επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί τις προϋποθέσεις β΄ και γ΄του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή Μ.Ο τουλάχιστον οκτώ (08) στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά τον Σεπτέμβριο.Προσθήκη νέας απάντησης