Ποιος είναι ο χρόνος απόσβεσης μια μικρής ανεμογεννήτριας (50kW);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η απόσβεση της επένδυσης αλλά και η οικονομική αποδοτικότητά της εξαρτάται αφενός από το κόστος της επένδυσης, την αποδοτικότητα και αξιοπιστία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, αφετέρου από την μέση ένταση του ανέμου στο σημείο εγκατάστασης. Για μία εγκατάσταση μέσου κόστους, με υψηλό αιολικό δυναμικό (8 m/s) και χρησιμοποιώντας την ανεμογεννήτρια E3120 η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε 5 έτη, αποφέροντας ένα καθαρό ετήσιο έσοδο (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) της τάξης των 55,000 ευρώ. Φυσικά για τοποθεσίες όπου υπάρχει μικρότερο αλλά ανεκτό αιολικό δυναμικό η απόσβεση παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατηρώντας ωστόσο ελκυστική την επένδυση.Προσθήκη νέας απάντησης