Ποιά είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της παθογένειας των τελευταίων ετών;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η ποσοτική ανεπάρκεια και η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει ως αποτέλεσμα να μην εκπληρώνεται ο θεμελιώδης ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και οφείλεται:

  • στον κατακερματισμό των γνωστικών αντικειμένων και στα ελλιπή Προγράμματα Σπουδών
  • στην αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με το υπάρχον Ειδικό Διδακτικό & Εργαστηριακό προσωπικό, εξαιτίας της απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης
  • στη χωρική διασπορά Τμημάτων, αλλά και στον κατακερματισμό συγγενών Τμημάτων εντός Ιδρυμάτων ή Σχολών Ιδρυμάτων
  • στην ανυπαρξία ή στην ανακολουθία των γνωστικών αντικειμένων Τμημάτων με τα περιφερειακά συγκριτικά Πλεονεκτήματα και τους Εθνικούς Στόχους
  • στην ανορθολογική ανάπτυξη κτιριολογικών και υλικοτεχνικών υποδομών, εντός και εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων.


Προσθήκη νέας απάντησης