Ποια είναι η επίδραση του Βασιλικού Πολτού στον ανθρώπινο οργανισμό;


Απαντήσεις

Το προϊόν έγινε αντικείμενο πολλών μελετών κάτω από αυστηρό ιατρικό έλεγχο, σε νοσοκο­μεία, με την επίβλεψη γιατρών διαφόρων ειδι­κοτήτων. Οι έρευνες έγιναν κυρίως για τις επι­δράσεις του προϊόντος στις νευρασθένειες, στην ανάρρωση από διάφορες καταστάσεις, στην υπερ­κόπωση, στην γηριατρική, στην πορεία της εγκυ­μοσύνης, και σε αρκετές περιπτώσεις διαταρα­χών του οργανισμού.

Δυστυχώς η υπέρμετρη και παραπλανητική διαφήμιση παρουσίασε τον Β.Π. σαν πανάκεια με αποτέλεσμα οι θεικές επιδράσεις που τεκ­μηριώθηκαν με μόχθο από επιστήμονες, να αμ­φισβητούνται και να γίνονται βορά ειρωνικών σχολίων στον καθημερινό τύπο. Για τον λόγο αυτό με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, δίνονται κατωτέρω τεκμηριωμένες απόψεις για τις θε­τικές επιπτώσεις του Β.Π. στον ανθρώπινο ορ­γανισμό.Προσθήκη νέας απάντησης