Η ασφαλιστική μου εταιρεία δε με ενημερώνει για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστήριου συμβολαίου μου. Τι μπορώ να κάνω;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση ενημέρωσης για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την οποία υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης (ά. 29 παρ. 4 εδ. γ του ν. 2496/1997). Εάν ο ασφαλιστής αρνείται να χορηγήσει πλήρη και ακριβή ενημέρωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παρέμβαση ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Εάν αμφισβητείτε την αξία εξαγοράς του συμβολαίου, μπορείτε να αποστείλετε γραπτή καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος- Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης-Τμήμα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Πανεπιστημίου 21, ΤΚ 10250, τηλ. 210 3205230-231, 232, 234).Προσθήκη νέας απάντησης