Έχω βιομηχανικό τιμολόγιο και χρεώθηκα το ΕΕΤΗΔΕ. Τι πρέπει να κάνω;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1244/1.12.11 και ΠΟΛ 1056/2.3.12, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΕΗ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή που σας εκπροσωπεί ώστε να σας χορηγηθεί σχετική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη παροχή κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 ή 31η Μαρτίου 2012, κατά περίπτωση, αφορούσε τιμολόγιο βιομηχανικής χρήσης.

Εναλλακτικά, για την απαλλαγή ακινήτων που έχουν αποκλειστικά βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση αλλά δεν υπάρχει τιμολόγιο βιομηχανικής χρήσης κατά την 17/9/11 ή την 31/3/12, μπορεί να προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ η άδεια λειτουργίας εν ισχύ κατά την 17/9/11 ή την 31/3/12 (κατά περίπτωση) καθώς και φορολογικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι στο ακίνητο αυτό δεν ασκείται και άλλη δραστηριότητα (εμπορία, παροχή υπηρεσίας κλπ).Προσθήκη νέας απάντησης