Είμαι άτομο με μηχανική υποστήριξη και δεν μπορώ να εξοφλήσω τον λογαριασμό μου που χρεώθηκε το ΕΕΤΗΔΕ. Τι πρέπει να κάνω για να μην μου κοπεί το ρεύμα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ/1244/1.12.11 και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262/τΑ’/16.12.11) θα πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα αναστολής διακοπής του ρεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ώστε αυτό να εξεταστεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μέσω της φόρμας που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/.

Η υπηρεσία ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στη ΔΕΗ με τις παροχές των ατόμων που έχουν υποβάλλει αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/, για προσωρινή αναστολή του ρεύματος, λόγω αδυναμίας καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ, μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 20/3/12 για το ΕΕΤΗΔΕ 2011 και η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που περιέχει το ΕΕΤΗΔΕ για το ΕΕΤΗΔΕ 2012.Προσθήκη νέας απάντησης