Άρθρο 5 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;


Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 11.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 09.03.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Πρόσβαση σε έγγραφα

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Σχόλια
Η εντός " " λέξη στην παρ. 3 προστέθηκε από 30.01.2001 με την παρ. 2 άρθρου 8 Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ Α' 9). - Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α' 44). - Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 3387/2005 (ΦΕΚ Α' 224), οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν στο - κατά το άρθρο 1 του ιδίου νόμου ιδρυόμενο - "κέντρο μελετών ασφάλειας" (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για την εκπλήρωση των σκοπών του με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50) και του παρόντος άρθρου.

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

2. Οποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.

3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, "διοικητικών" αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν.

5. Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

«6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες».Προσθήκη νέας απάντησης