Άρθρο 4 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;


Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 24.05.2004

Ημ/νία Ισχύος: 09.03.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Σχόλια
Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α' 44). - Η παρ. 1, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 άρθρου 11 Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α' 44), και η παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 άρθρου 6 Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α' 102). Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν με την παρ. 2 άρθρου 6 Ν. 3242/2004. - Σύμφωνα με το άρθρο 31 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας του 2004, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α' 217), οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για υποθέσεις που αφορούν κτήση, αναγνώριση, απώλεια και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. - Ο Ν. 3230/2004 στην παρ. 4 άρθρου 11 ορίζει: "Το ΚΕΠ οφείλει να διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία τις υποβληθείσες σε αυτό αιτήσεις εντός της επομένης από της υποβολής τους ημέρας". - Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 5 Ν. 1943/1991, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 7 Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α' 102): "Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως ισχύουν, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις". - Σύμφωνα με την ΥΑ 82840/2005 (ΦΕΚ Β' 1461/2005) ορίζεται προθεσμία οκτώ (8) μηνών για τη σύνταξη ιατροδικαστικών εκθέσεων, ειδικά για περιστατικά που χρήζουν ιστολογικής εξετάσεως. Η προθεσμία διεκπεραίωσης των υποθέσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και τη συγκέντρωση και υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης διεκπεραιώνουν τα αιτήματα και τις υποθέσεις των πολιτών που ανάγονται στις ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου στο συντομότερο δυνατό χρόνο και εξαντλούν την παραπάνω προθεσμία μόνο στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

Κείμενο Αρθρου

"1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματα τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη ημέρες. β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σ' αυτήν".

"2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα:

α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία".

"3. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό".

4. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν ο ενδιαφερόμενος, με την αίτησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένον εκπρόσωπό του.**(βλ. σχόλια)

"5. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν.1 943/1991 (ΦΕΚ50 Α'), όπως ισχύει".

"6. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου, και η μη προσέλευση του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους".Προσθήκη νέας απάντησης