Άρθρο 11 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;


Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 16.06.2005

Ημ/νία Ισχύος: 09.03.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων

Λήμματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Σχόλια
Η εντός " " φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, το εντός " " εδάφιο στο τέλος της ιδίας παρ. και η παρ. 4 προστέθηκαν με τις παρ. 3, 4 και 7, αντιστοίχως, άρθρου 16 Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α' 138). - Οι παρ. 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 5 και 6, αντιστοίχως, άρθρου 16 Ν. 3345/2005.

Κείμενο Αρθρου
1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή "ή τα Κ.Ε.Π.", βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. "Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα."

"2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.. Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή δεν απαιτείται αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων."

"3. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα."

"4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν."Προσθήκη νέας απάντησης