Αμπέχονο ή αμπέχωνο;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η λέξη προέρχεται από το αρχαιοεεληνικό αμπέχονον (<ρήμα αμπέχω/αμφέχω με τη σημασία «περιβάλλω, τυλίγω» και διατηρεί την ιστορική ορθογραφία.Προσθήκη νέας απάντησης