Τι είναι Net Present Value (NPV);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Net Present Value (NPV);

Απαντήσεις

Καθαρή παρούσα αξία. Αποτελεί βασικό κριτήριο της χρηματοοικονομικής για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή χρηματοπιστωτικών αποφάσεων. Δεν αποτελεί ούτε λογιστικό ούτε χρηματιστηριακό μέγεθος αφού συνυπολογίζει μόνο τις ταμειακές ροές δηλαδή τα ποσά που εισπράττονται και τα ποσά που εκταμιεύονται. Η NPV χρησιμοποιείται για να αναλύσει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου μιας επένδυσης ή ενός σχεδίου (project) ή της αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου. Η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που προκλήθηκαν από την επένδυση, ενημερωμένων με ένα συγκεκριμένο ποσοστό και των δαπανών που προέκυ αν από την επένδυση. Η επιχείρηση δεν πρέπει να προβεί σε επενδύσεις παρά μόνον εάν η καθαρή παρούσα αξία είναι θετική. Συνεπώς, καθαρή παρούσα αξία σημαίνει τη δημιουργία αξίας εάν είναι θετική ή την απώλεια αξίας εάν είναι αρνητική. άθε πρόγραμμα μιας επιχείρησης με θετική καθαρή παρούσα αξία εμφανίζει υψηλότερη αποδοτικότητα από το ποσοστό που επιλέχτηκε για τον υπολογισμό της. Σύμφωνα με ένα παρόμοιο ορισμό, καθαρή παρούσα αξία είναι οι μελλοντικές ταμειακές ροές των κερδών και των δαπανών μετατρεπόμενες σε ισοδύναμο της σημερινής αξίας αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόδοση νομισματικών αξιών στα κέρδη και το κόστος, προεξοφλώντας τα μελλοντικά κέρδη και τις δαπάνες μέσω ενός κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου και αφαιρώντας το συνολικό ποσό του προεξοφληθέντος κόστους από το συνολικό ποσό των προεξοφληθέντων κερδών. Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας πραγματοποιείται με αναγωγή (προεξόφληση) των μελλοντικών εισπράξεων με χρησιμοποίηση του επιτοκίου απόδοσης που προσφέρεται από συγκρίσιμες εναλλακτικές επενδύσεις. Το επιτόκιο αυτό ονομάζεται και κόστος ευκαιρίας κεφαλαίων γιατί είναι η απόδοση την οποία η επιχείρηση θυσιάζει επενδύοντας π.χ σε ακίνητα αντί σε κρατικά ομόλογα.Προσθήκη νέας απάντησης