Τι είναι Mortgage note;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Mortgage note;

Απαντήσεις

Χρεόγραφο που ενσωματώνει μία προσωπική απαίτηση και είναι εγγυημένο με υποθήκη επί ακινήτου ή παρακράτηση της κυριότητας ενός πωλούμενου ακινήτου.Προσθήκη νέας απάντησης