Τι είναι Money market funds;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Money market funds;

Απαντήσεις

Κεφάλαια αγοράς χρήματος. Είναι το ασφαλέστερο είδος από τα αμοιβαία κεφάλαια. Είναι αδύνατο να απολέσει το κεφάλαιό του ένα πρόσωπο ή ένας φορέας που επενδύει στα κεφάλαια αυτά. Όμως, η απόδοση αυτών είναι μικρή και μερικές φορές μετά βίας υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Επόμενα, τα κεφάλαια αυτά είναι η καλύτερη επιλογή για την τοποθέτηση των μετρητών που θα χρειασθούμε να επαναποκτήσουμε σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ο λόγος που τα κεφάλαια της αγοράς χρήματος είναι σταθερά είναι διότι επενδύουν σε χρεόγραφα βραχυπρόθεσμης λήξης όπως αυτά που εκδίδονται από τράπεζες, σε κυβερνητικά έντοκα γραμμάτια ή σε εταιρικά ομόλογα άριστης πιστοληπτικής διαβάθμισης. Από αυτή την άποψη ομοιάζουν κάπως με τα πιστοποιητικά καταθέσεων των τραπεζών (bank certificates of deposit). Σημαντικό πλεονέκτημα των κεφαλαίων αγοράς χρήματος είναι η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης. Σε αντίθεση με τα πιστοποιητικά καταθέσεων που δεσμεύουν τα χρήματα του επενδυτή συνήθως για ένα εξάμηνο, σε ένα κεφάλαιο αγοράς χρήματος ο επενδυτής μπορεί να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή του οποτεδήποτε.Προσθήκη νέας απάντησης