Τι είναι Linkage;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Linkage;

Απαντήσεις

Σύνδεση οργανωμένων αγορών. Είναι η ευχέρεια αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων ή συμβολαίων όπως ομολόγων, μετοχών, παραγώγων προϊόντων σε ένα χρηματιστήριο και στη συνέχεια η πώληση των ίδιων συμβολαίων σε άλλο χρηματιστήριο.Προσθήκη νέας απάντησης