Τι είναι Intergovernmental Conference;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Διακυβερνητική Διάσκεψη. Είναι η διάσκεψη των αντιπροσώπων των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) η οποία καταρτίζει το τελικό κείμενο των Συνθηκών που υποβάλλονται για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Ε.Σ).

• Διακυβερνητική Διάσκεψη συνήλθε στις Βρυξέλλες το 1996 και υπέβαλλε το σχέδιο της νέας Συνθήκης. Το τελικό κείμενο εγκρίθηκε από τα μέλη του Ε.Σ τη 17.6.1997 (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Συνθήκη του Άμστερνταμ).

• Την 3 και 4 Ιουνίου 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πολωνίας αποφάσισε τη σύγκληση το 2000 Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τη θεσμική μεταρρύθμιση της Ε.Ε. Την 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου συνήλθε στη Νίκαια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τροποποίησε τη Συνθήκη για την E.E ενόψει της διεύρυνσης (Συνθήκη της Νίκαιας).

• Διακυβερνητική Διάσκεψη συγκροτήθηκε και μετά την έγκριση την 20.6.2003 από το Ε.Σ της Θεσσαλονίκης σαν βάση συζήτησης του Σχεδίου του Ευρωπαϊκού Συντάγματος που είχε υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Συνέλευση (βλέπε όρο European Convention). Παρουσίασε το κείμενο σύνθεσης των απόψεων στο Ε.Σ των Βρυξελλών της 12/13-12-2003 επί Ιταλικής Προεδρίας. Το κείμενο αυτό δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη ομοφωνία κύρια λόγω διαφωνιών για τον ορισμό της ειδικής πλειοψηφίας και τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης συνεχίσθηκαν με εντολή την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στα ανωτέρω ζητήματα ενώ τροποποιήθηκαν πολλά άλλα άρθρα μόνο όμως ως προς το λεκτικό τους μέρος. Το νέο συμβιβαστικό κείμενο εγκρίθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 17/18-6-2004 επί Ιρλανδικής Προεδρίας (βλέπε όρο European Constitution) αλλά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα δεν ευδοκίμησε να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη και η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε.

• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 21-22.6.2007 αποφάσισε όπως αντικαταστήσει το στόχο για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα με ένα ήσσονος σημασίας στόχο τη «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη» (βλέπε όρο Treaty of Lisbon (Reform Treaty). Για το σκοπό αυτό: α) προσδιόρισε το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων των προηγούμενων συνθηκών και β) συγκάλεσε Διακυβερνητική Διάσκεψη στο διάστημα της Πορτογαλικής προεδρίας (Β’ εξάμηνο 2007) προκειμένου να υποβάλει εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το σχέδιο της Διακυβερνητικής συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο άτυπο Ε.Σ της Λισσαβόνας την 18/19.10.2007 και το τελικό κείμενο υπογράφηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων την 13.12.2007 (Συνθήκη της Λισσαβόνας).Προσθήκη νέας απάντησης