Τι είναι Inflation;


Απαντήσεις

πληθωρισμός. Μία περίοδος με διαρκή αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών πάνω από το κανονικό επίπεδο όπως αντανακλάται στο δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), στο δείκτη χονδρικής ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP). Γενικότερα, είναι το φαινόμενο της ανόδου των τιμών. Διακρίνουμε:

α) cost-push inflation = πληθωρισμός κόστους. Προκύπτει βασικά: α) από την ανοδική τάση του κόστους παραγωγής ιδιαίτερα σε περίπτωση ύπαρξης ολιγοπωλιακών καταστάσεων, συνήθως δε από την αύξηση της τιμής των πρώτων υλών και κύρια του πετρελαίου ή β) από την υπερβολική αύξηση των μισθών λόγω πιέσεων από ισχυρά συνδικάτα

β) demand-pull inflation = πληθωρισμός ζήτησης. Προέρχεται από την υπερβολική αύξηση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί η παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας

γ) structural inflation = διαρθρωτικός πληθωρισμός. Προκύπτει από την ανελαστικότητα της προσφοράς και από διαρθρωτικές ακαμψίες (όπως π.χ. η ανεπάρκεια των συστημάτων μάρκετινγκ και διανομής) στους βιομηχανικούς κλάδους της οικονομίας. Πρόκειται για μια μορφή του πληθωρισμού ζήτησης που μπορεί να συνυπάρχει με σημαντική παραγωγική ικανότητα της οικονομίας και ανεργία

δ) growth or healthy inflation = αναπτυξιακός ή υγιής πληθωρισμός. Είναι ο ελεγχόμενος χαμηλός πληθωρισμός που προκαλεί αύξηση της ζήτησης, των εισοδημάτων και των κερδών των επιχειρήσεων και μείωση της ανεργίας

ε) monetary inflation = νομισματικός πληθωρισμός. Δημιουργείται με τη μείωση των επιτοκίων και την υπερβολική αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος σαν μέτρο τόνωσης της οικονομίας συνήθως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή επιβράδυνσης

ζ) επίσημος πληθωρισμός και δομικός πληθωρισμός:
ζα) headline inflation = επίσημος πληθωρισμός. Είναι ο καθιερωμένος με νόμο ή γενικά με επίσημη κυβερνητική απόφαση πληθωρισμός που μετρείται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με βάση ένα αντιπροσωπευτικό καλάθι αγαθών και υπηρεσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζεται «Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP) ενώ στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία όπως και στις περισσότερες άλλες χώρες ονομάζεται «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» (Consumer Price Index, CPI)

ζβ) core inflation or underlying inflation = δομικός ή βασικός πληθωρισμός. Είναι αυτός που μετρείται από το καλάθι αγαθών και υπηρεσιών του επίσημου πληθωρισμού εάν αφαιρέσουμε από αυτό αγαθά που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της οικονομικής πολιτικής και των οποίων οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλη και εποχική μεταβλητότητα οφειλόμενη σε καιρικά φαινόμενα (τυφώνες, πλημμύρες, παγετούς, σεισμούς, κλπ) όπως είναι τα οπωροκηπευτικά και άλλα αγροτικά προϊόντα ή σε μονοπωλιακές καταστάσεις ή προσωρινή αδυναμία της προσφοράς να ικανοποιήσει τη ζήτηση όπως είναι το πετρέλαιο και τα παράγωγα αυτού. Η παρακολούθηση του πληθωρισμού αυτού δείχνει τις πραγματικές μεσοπρόθεσμες τάσεις κίνησης των τιμών διότι δεν λαμβάνει υπόψη φαινόμενα που ασκούν πρόσκαιρες πληθωριστικές πιέσεις. Επόμενα, μπορεί να προβλέψει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μελλοντικές αλλαγές. Στη ζώνη του ευρώ ο πληθωρισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα μη επεξεργασμένα είδη διατροφής και την ενέργεια. Στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει τα τρόφιμα και την ενέργεια. Στον Καναδά δεν περιλαμβάνει τα φρούτα, τα λαχανικά, τη βενζίνη και γενικά τα υγρά καύσιμα, το φυσικό αέριο, τα επιτόκια των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, τις υπεραστικές μεταφορές και τα προϊόντα καπνού. Στην Αυστραλία δεν περιλαμβάνει τα καύσιμα κίνησης, τα φρούτα και τα λαχανικά.

η) Ανάλογα με το μέγεθος αυτού ο πληθωρισμός διακρίνεται σε:
ηα) creeping inflation = έρπων πληθωρισμός. Ο πολύ χαμηλός ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού που δεν υπερβαίνει το 2%. Δεν θεωρείται επιζήμιος για την οικονομία αλλά αντίθετα μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν θετικός διότι δημιουργεί προσδοκίες κέρδους στους επενδυτές και συνεπώς μπορεί να συμβάλει σε αντιπληθωριστική υγιή οικονομική ανάπτυξη. Σχετικός είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πληθωρισμό κάτω αλλά πλησίον του 2% (below but closed to 2%)

ηβ) mild inflation = ήπιος πληθωρισμός. Είναι μία αργή άνοδος του γενικού επιπέδου των τιμών όχι μεγαλύτερη από 5% σε ετήσια βάση. Συνδέεται με χαμηλό ποσοστό ανεργίας και με την ανοδική φάση του εμπορικού κύκλου. Αυτό το είδος του πληθωρισμού μπορεί να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην οικονομία όπως όταν αποτελεί ένδειξη ισχυρής ή αναπτυσσόμενης οικονομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύξησης της παραγωγής και του ΑΕΠ

ηγ) strato-inflation = στρωματικός πληθωρισμός. Αυξάνεται με ρυθμούς 10% και μεγαλύτερους και αποτελεί χαρακτηριστικό πολλών αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι θετικό γεγονός αν οφείλεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για μια μεταβατική μόνο περίοδο. Μια τυχόν παρατεταμένη περίοδο στρωματικού πληθωρισμού θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη διαρκή ανάπτυξη

ηδ) hyper-inflation = υπέρ-πληθωρισμός. Αυξάνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έχει σαν συνέπεια την καταστροφή του νομισματικού συστήματος της χώρας. Εμφανίζεται σε περιόδους πολέμων ή σε μεταπολεμικές περιόδους ή σε περιόδους σημαντικών οικονομικών κρίσεων όπως ήταν η κρίση του 1929 στις ΗΠΑ ή η κρίση του 1923 στη Γερμανία όπου από 322% ανέβηκε σε λίγους μήνες στο 29.000%.

Προσθήκη νέας απάντησης