Τι είναι Immunisation strategy;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Immunisation strategy;

Απαντήσεις

Στρατηγική ανοσοποίησης. Στη χρηματοοικονομική αναφέρεται στη στρατηγική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων όπως ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων που επιδιώκει την εξάλειψη του κινδύνου μέσω της χρήσης της duration. Δηλαδή ο επενδυτής προστατεύεται από τον επιτοκιακό κίνδυνο με το να κατέχει περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που έχουν ίση διάρκεια λήξης.Προσθήκη νέας απάντησης