Τι είναι Gamma and gamma neutral;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Gamma και gamma neutral;

Απαντήσεις

Γάμα είναι το ποσοστό της αλλαγής του Δέλτα (delta, βλέπε λέξη) στο χρόνο σε σχέση με την τιμή του υποκειμένου μέσου. Το Γάμα, που είναι το πρώτο παράγωγο του Δέλτα, μετρά το ποσοστό της αλλαγής του Δέλτα. Ένα χαρτοφυλάκιο έχει ένα ουδέτερο γάμα (gamma neutral) εάν οι κινήσεις της αγοράς που αφορούν την τιμή του περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζουν τη μεταβολή του δέλτα του χαρτοφυλακίου.Προσθήκη νέας απάντησης