Τι είναι Forfeiting (φόρφιτινγκ);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Forfeiting (φόρφιτινγκ);

Απαντήσεις

Forfeiting σημαίνει αποστέρηση δικαιωμάτων. Mέθοδος χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου κεφαλαιουχικών αγαθών και υπηρεσιών. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να παράγουν άλλα αγαθά όπως κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμό. Σε μια συναλλαγή forfeiting, ο εξαγωγέας (forfeiter), αφού ενεχυριάσει αποδεκτά γραμμάτια, συναλλαγματικές ή φορτωτικές, αποστερείται των δικαιωμάτων του από μελλοντικές πληρωμές με την παράδοση αυτών στο χρηματοδότη του (funder). O χρηματοδότης με τη σειρά του αποστερείται του δικαιώματος αναγωγής, δηλαδή να στραφεί εναντίον του forfeiter σε περίπτωση που ο εγγυητής δεν πληρώσει με βάση τα ανωτέρω χρεόγραφα.

· Η μέθοδος forfeiting επινοήθηκε τις δεκαετίες του 50 και του 60 για να χρηματοδοτήσει τις εξαγωγές από τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της πρώην Δυτικής Γερμανίας προς τις αναπτυσσόμενες αγορές της ανατολικής Ευρώπης. Οι επιχειρηματίες των χωρών αυτών, που στερούνταν σκληρού νομίσματος για να πληρώσουν τις εισαγωγές τους, δήλωσαν αδυναμία να αντεπεξέλθουν με την πίστωση των 3 έως 6 μηνών που παρεχωρείτο μέχρι τότε και αναζήτησαν πιστώσεις από 5 μέχρι 10 χρόνια. Ο συμφυής χρηματοπιστωτικός και πολιτικός κίνδυνος που ανελάμβανε τότε ο γερμανός εξαγωγέας ήταν μεγάλος. Για τους λόγους αυτούς αναζητήθηκε μια νέα μορφή χρηματοδότησης που θα εξασφάλιζε τον εξαγωγέα και θα του παρείχε άμεση ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει νέα σχέδια εξαγωγών. Το ρόλο του εγγυητή ανέλαβε να διαδραματίσει ένας χρηματοδοτικός οίκος ή μία τράπεζα (the forfeiting house) οι οποίοι α) πληρώνουν άμεσα στον εξαγωγέα ένα μεγάλο ποσοστό του οφειλόμενου ποσού από τις εξαγωγές που αντιστοιχεί σε έγγραφα σχετικά με την εξαγωγή (πιστωτικές επιστολές, φορτωτικές, χρεόγραφα) β) στη συνέχεια προσπαθούν να εισπράξουν τις πληρωμές (δόσεις) από τους εισαγωγείς με βάση τη συμφωνία π.χ πενταετούς ή δεκαετούς εξόφλησης που έχει γίνει αποδεκτή από τον εξαγωγέα και τον εισαγωγέα και αποτυπώνεται στα ανωτέρω έγγραφα που είναι αποδεικτικά του σχετικού χρέους.

· Σήμερα, το ρόλο του εγγυητή διαδραματίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα, ένας οργανισμός ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισμός όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, βλέπε όρο) και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade and Development Bank, BSTDB, βλέπε όρο).

· Το forfeiting παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

· για την εξαγωγική επιχείρηση (forfeiter): η μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, η βελτίωση των οικονομικών δεικτών και ιδιαίτερα η μείωση των απαιτήσεων και η αύξηση της ρευστότητας, η ευχέρεια επίτευξης ευνοϊκότερων όρων εξόφλησης για τον πελάτη και συνεπώς η αύξηση του κύκλου των εργασιών της

· για τον χρηματοδότη (funder): το κέρδος από τη διαφορά της ονομαστικής τιμής των χρεογράφων και της κατώτερης από αυτήν τιμής στην οποία αποκτά τα χρεόγραφα

· για τον πελάτη - εισαγωγέα: η μεσο-μακροπρόθεσμη πίστωση που εξασφαλίζει με τους όρους της σύμβασης που του επιτρέπει την άνετη εξόφληση των εισαγομένων αγαθών και υπηρεσιών.Προσθήκη νέας απάντησης