Τι είναι Fiber To The X (FTTx);


Τι δίκτυο είναι το Fiber To The X (FTTx);

Απαντήσεις

Η κατεύθυνση και η δομή σύνδεσης δικτύου οπτικών ινών. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν μία ευρεία σειρά τηλεπικοινωνιακών συστατικών από καλώδια πολύ-οπτικού κορμού έως σύνολα προτύπων καλωδίων που χρησιμεύουν για τη σύνδεση από τα κεντρικά γραφεία ή μία τοποθεσία στο διαδίκτυο μέχρι τον τόπο του συνδρομητή. Διακρίνουμε:

· FTTc (Fiber To The curb) = οπτικές ίνες μέχρι το δρόμο. Οι συνδέσεις οπτικών ινών από τον κεντρικό υπολογιστή φθάνουν σε ένα ενδιάμεσο κλειστό κύκλωμα που είναι εγκατεστημένο πλησίον ή εντός μιας οδού κατοικιών από το οποίο καλώδια από χαλκό κατανέμονται και συνδέουν τους τελικούς χρήστες.

· FTTh (Fiber To The Home) = οπτικές ίνες μέχρι την κατοικία. Οι συνδέσεις οπτικών ινών ξεκινούν από ένα κεντρικό υπολογιστή και φθάνουν μέχρι την κατοικία του τελικού χρήστη. Το FTTh, επειδή χρησιμοποιεί 100% οπτικές ίνες, επιτυγχάνει πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων.

· FTTp (Fiber To The Premises) = οπτικές ίνες μέχρι το κτίριο. Χρησιμοποιείται για εφαρμογές επιχειρηματικών συναλλαγών, εμπορίου και θεσμικές εφαρμογές όταν οι συνδέσεις του δικτύου οπτικών ινών κατανέμονται σε ένα σύνολο πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, ένα πολυπληθυσμικό κτίριο ή μία σειρά υποδομών μέσω ενός κέντρου δικτύων που είναι εγκατεστημένο σε ορισμένο τόπο.

· FTTd (Fiber To The Desk) = οπτικές ίνες μέχρι το γραφείο. Οι συνδέσεις οπτικών ινών κατανέμονται μέσω ενός κεντρικού γραφείου σε ατομικές θέσεις εργασίας (individual work stations) ή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές εντός μιας υποδομής, μιας κατοικίας ή ενός κτιρίου.Προσθήκη νέας απάντησης