Τι είναι EIB;


Τι είναι η European Investment Bank (EIB);

Απαντήσεις

Είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ιδρύθηκε την 1.1.58 με τη Συνθήκη της Ρώμης και έχει έδρα το Λουξεμβούργο και 1.000 υπαλλήλους.

◙ Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δανειοδοτικής και χρηματοδοτικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση. Μέλη της είναι τα κράτη της Ε.Ε που συνεισφέρουν κατ' αναλογία στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η Τράπεζα αναζητά κεφάλαια στις διεθνείς αγορές, όπου λόγω της μεγάλης της πιστοληπτικής ικανότητας επιτυγχάνει τη λήψη δανείων με χαμηλό επιτόκιο. Στη συνέχεια δανείζει τα κεφάλαια αυτά πάλι με χαμηλό επιτόκιο ώστε να εξυπηρετεί απλά τα δάνειά της και να καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες. Αρχικά παρείχε δάνεια μόνο στις χώρες της Ε.Ε. Σταδιακά η δραστηριότητά της επεκτάθηκε στις χώρες της διεύρυνσης και σε μη κοινοτικές χώρες που συνδέονται μέσω οικονομικών συμφωνιών με την Ε.Ε. Εκτός από δάνεια παρέχει και εγγυήσεις για την άντληση δανείων από άλλες πηγές. Oι τομείς στους οποίους παρέχει δάνεια και εγγυήσεις είναι:

● στη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της διεθνούς τους ανταγωνιστικότητας και την ενσωμάτωσή τους στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε.

● στα πανευρωπαϊκά δίκτυα και ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας,

● στις μειονεκτούσες περιφέρειες της Ε.Ε για την οικονομική τους ανάπτυξη και τη σύγκλιση αυτών με τις πιο πλούσιες περιφερειακές ζώνες της Ε.Ε.

◙ Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕπ αυξήθηκε σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύο τρίτα των χρηματοδοτήσεων αυτής κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ε.Ε. Μία ειδική δράση αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προστασίας του περιβάλλοντος, αστικής ανασυγκρότησης, των τομέων εκπαίδευσης και υγείας που είναι δημιουργοί θέσεων εργασίας, εισαγωγής νέων βιομηχανικών τεχνολογιών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

◙ Την περίοδο Ιουλίου 1997 - Ιουνίου 1998 διέθεσε μέσω του χρηματοδοτικού της μηχανισμού 386,9 εκατομ. ευρώ στις περιοχές του στόχου 1 (Ελλάδα, Ιρλανδία, Βόρειος Ιρλανδία, Πορτογαλία και τμήμα της Ισπανίας) για να ενθαρρύνει την οικονομική συνοχή και ανάπτυξη. Χορήγησε δάνεια ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στις υπό ένταξη τότε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και στην Κύπρο. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία κρίσιμης μάζας για το ευρώ. Μετέτρεψε από 1.1.99 τα πρόσφατα δάνειά της σε ευρώ και το 2001 δημιούργησε μια μάζα 51 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 1999 δανείστηκε 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ το 2000 προγραμμάτισε ένα δανεισμό ύψους 30,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για να χρηματοδοτήσει επενδυτικά προγράμματα. Η δανειοδοτική της στρατηγική ήταν η ίδια το 1999 και το 2000, δηλαδή 41,1% αφορούσε δανεισμό σε ευρώ, 24,6% σε λίρες στερλίνες και 22,8% σε δολάρια ΗΠΑ. Πρόεδρος της ΕΙΒ είναι ο πρώην Υπουργός Oικονομικών του Βελγίου Φιλίπ Μάϊσταντ, ο οποίος δήλωσε (Financial Times, 26.6.2000) ότι η Τράπεζα αύξησε σε περισσότερο από 50% τη συμμετοχή της στη θυγατρική της European Investment Fund (EIF, βλέπε λέξη) σαν πρώτο βήμα για τη χρησιμοποίηση αυτής ως τον βραχίονα της ΕΙΒ στην παροχή κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Η ΕΙΒ μετέφερε αρχικά στην EIF 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

◙ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας της 23-24.3.2000 ενέκρινε ένα τριετές σχέδιο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου 1 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα διαχειρισθεί η EIF. Κάλεσε επίσης την ΕΙΒ και την EIF να κατευθύνουν κύρια τις χρηματοδοτήσεις τους σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και στις ΜΜΕ. Η EIB ετοίμασε το πρόγραμμα «Kαινοτομίες 2000» για να στηρίξει τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Προέβλεπε κονδύλια ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο μέχρι και το 2003 σε τομείς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών αλλά και η χρηματοδότηση συγκεκριμένων εταιριών που έχουν επιδείξει πρωτοποριακά επιτεύγματα. Το 2003 το πρόγραμμα ανανεώθηκε με την ονομασία «Πρωτοβουλία Καινοτομία 2010» η οποία το ίδιο έτος διέθεσε 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρωτοβουλία παρέχει μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα δάνεια και συμμετοχές του EIF σε εταιρίες επενδύσεων, που παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ίδια κεφάλαια.

◙ Το 2003, η ΕΤΕπ χορήγησε ατομικά δάνεια συνολικού ύψους 16,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κύριοι αποδέκτες ήσαν οι 4 χώρες του Ταμείου Συνοχής (7,1 δισεκατομμύρια),το ιταλικό Μετζοτζιόρνο (3,2 δισεκατομμύρια) και οι ανατολικές περιοχές της Γερμανίας (2,7 δισεκατομμύρια ευρώ). Ο τομέας των μεταφορών προσήλκυσε το 35% των χρηματοδοτήσεων, η αναβάθμιση αστικών περιοχών το 19,5%, ο τομέας της ενέργειας το 14,4%, οι τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών το 13,7% και οι τομείς της παιδείας και της υγείας το 10,16%. Συνολικά το 2003 χορήγησε ατομικά δάνεια εντός της Ε.Ε ύψους 22,8 δισεκ. ευρώ. Στα νέα κράτη μέλη χορήγησε δάνεια 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για όλες τις δράσεις της, η ΕΤΕπ χορήγησε το 2003 συνολικά δάνεια 42,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατανέμονται ως εξής: α) 34,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ε.Ε των 15 β) 4,6 στα νέα κράτη μέλη γ) 2,1 στις μεσογειακές χώρες που συνδέονται με εταιρική σχέση δ) 372 εκατομμύρια στα Βαλκάνια ε) 463 εκατομμύρια στις χώρες της Αφρικής, Καραβαϊκής και του Ειρηνικού και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Το 2003, η ΕΤΕπ δανείσθηκε 42 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω 310 εκδόσεων ομολογιακών δανείων σε 14 νομίσματα. Μετά τις πράξεις arbitrage οι πόροι της ήταν εκφρασμένοι κατά 54,7% σε ευρώ, 23,1% σε δολάρια ΗΠΑ και 17,6% σε λίρες στερλίνες.

◙ Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2004-2006 καθορίσθηκαν πέντε κύριες χρηματοδοτικές προτεραιότητες:

● οικονομική και κοινωνική συνοχή και περιφερειακή ανάπτυξη στη διευρυμένη Ε.Ε.

● εφαρμογή της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010»

● ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων και των δικτύων πρόσβασης

● προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος

● υποστήριξη των πολιτικών παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας που εφαρμόζει η Ε.Ε με χώρες εταίρους όπως μέσω του Μηχανισμού Ευρωμεσογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής σχέσης (FEMIP) και της Συμφωνίας της Κοτονού ιδιαίτερα με την Επενδυτική Διευκόλυνση για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στα κράτη της ΑΚΕ (Αφρικής, Καραβαϊκής και Ειρηνικού).

◙ Πρόσφατες χρηματοδοτήσεις της EIB: 1) την 18.12.2007 ανακοινώθηκε ότι η EIB χορηγεί ένα δάνειο 121.100.000 λιρών Αγγλίας για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση βελτιώσεων μεγάλων οδικών αρτηριών μήκους 120 χιλιομέτρων της Βορείου Ιρλανδίας για να διευκολυνθούν οι εμπορευματικές οδικές μεταφορές. Η πίστωση με λήξη 30 ετών παραχωρείται στην Amey Lagan Roads Limited και στο Department for Regional Development στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου της Ε.Ε «pan-European transport corridors» 2) την 18.12.2008 ανακοινώθηκε ότι η EIB χορηγεί 420.000.000 ζλότυ Πολωνίας στη Millennium Leasing Sp.z o.o για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις μικρής κλίμακας (από 10.000 μέχρι 250.000 ευρώ) μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Πολωνίας 3) την 19.12.2007 ανακοινώθηκε ότι η EIB υπέγραψε συμφωνία με την περιφερειακή οργάνωση West African Power Pool (WAPP) για τη χορήγηση δανείου 3.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο προ-επενδυτικών μελετών που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση και την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών της Αφρικής: Ακτή Ελεφαντόδοντος, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε και Γουϊνέα 4) την 19.12.2007 η EIB χορήγησε μακροπρόθεσμο δάνειο 3.600.000 δηναρίων Τυνησίας (2.000.000 ευρώ) για τη στήριξη της Ένωσης μικροχρηματοδοτήσεων της Τυνησίας ENDA Inter-Arabe στα πλαίσια της Διευκόλυνσης για την Ευρω-Μεσογειακή Επένδυση και Συνεργασία (the Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership, FEMIP). Το δάνειο θα διατεθεί για την υποστήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της περιοχής της Νότιας Μεσογείου 5) την 21.12.2007 ανακοινώθηκε ότι η EIB χορήγησε δάνειο 300.000.000 ευρώ στην εταιρία της Πολωνίας Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen SA για την κατασκευή ενός νέου εργοστασιακού συγκροτήματος που θα παράγει χημικά ενδιάμεσα προϊόντα για την τελική παραγωγή πολυεστέρων που χρησιμοποιούνται στην υφαντουργία και την παραγωγή πολυαιθυλενίου 6) την 21.12.2007 ανακοινώθηκε ότι η EIB χορηγεί δάνειο 40.000.000 δολαρίων ΗΠΑ στη Δημοκρατία του Παναμά για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και περιβάλλοντος της Πόλης του Παναμά και της παραλιακής ζώνης. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 200.000.000 ευρώ (284.000.000 δολαρίων) θα συγχρηματοδοτήσουν η EIB, η διεθνής τράπεζα Inter American Development Bank (IADB) και η Ιαπωνική τράπεζα Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 7) την 21.12.2007 έγινε γνωστό ότι η EIB προωθεί τη συνεργασία με τη στεγαστική εταιρία της Γαλλόφωνης Βαλλονίας του Βελγίου Société Wallonne du Logement (SWL) μέσω της υπογραφής συμβολαίου χρηματοδότησης της δεύτερης δόσης ύψους 100.000.000 ευρώ για τη βελτίωση των δημοσίων κτιρίων με κριτήρια την ασφάλεια, την άνεση και τον εξοπλισμό 8) την 21.12.2007 ανακοινώθηκε ότι η EIB παρέχει δάνειο 20.000.000 ευρώ στην τράπεζα SEB Vilniaus Bankas AB για να στηρίξει επενδύσεις από μεσαίες επιχειρήσεις της Λιθουανίας 9) την 21.12.2007 η θυγατρική τράπεζα της Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία Finansbank έλαβε δάνειο 100.000.000 ευρώ από την EIB για τη χρηματοδότηση Τουρκικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 10) την 7.1.2008 η EIB και οι Γαλλικές χρηματοδοτικές εταιρίες CDC Entreprises και OSEO συμφώνησαν να συνεργασθούν για την ανάπτυξη των πολύ μiκρών επιχειρήσεων ή εξαγορών στον κλάδο μέσω του επενδυτικού οχήματος “Avenir Entreprises Mezzanine” (AEM) το οποίο προικίζεται με 60.000.000 ευρώ. Η AEM θα εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα αξίας μεταξύ 50.000 και 300.000 ευρώ με λήξη 8 ετών 11) την 7.1.2008 ανακοινώθηκε ότι η EIB χορηγεί δάνειο 92.000.000 ευρώ στην ιδιωτική εταιρία Bujagali Energy Limited (BEL), που είναι εγκατεστημένη στην Ουγκάντα και διευθύνει ένα πρόγραμμα κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου 250 MW 12) τη 10.1.2008, ανακοινώθηκε ότι η EIB χορηγεί δάνειο 100.000.000 ευρώ στην Ολλανδική εταιρία Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) σαν πρώτη δόση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους 900.000.000 ευρώ για την επέκταση των εγκαταστάσεων του λιμανιού του Ρόττερνταμ 13) τη 10.1.2008 έγινε γνωστό ότι η EIB χρηματοδοτεί με 700.000.000 κορώνες Σλοβακίας (21.000.000 ευρώ) την αυτοδιοικούμενη περιοχή της Μπρατισλάβα της Σλοβακίας για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της κοινωνικής φροντίδας και των μεταφορών.

◙ Για τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα (άνω των 25.000.000 ευρώ), η ΕΤΕπ έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς ενώ για τα μικρότερα (ΜΜΕ ή αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης) συνεργάζεται με 180 περίπου τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης.

◙ Η ΕΤΕπ διοικείται από α) το Συμβούλιο Διοικητών που αποτελείται από υπουργούς των κρατών μελών. Καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις της πιστωτικής πολιτικής, εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό, την ετήσια έκθεση και τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων σχεδίων εκτός της Ε.Ε και αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας β) το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από Διευθυντές έναν από κάθε κράτος μέλος και έναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφασίζει για την παροχή πιστώσεων και τη σύναψη δανείων και διασφαλίζει τη χρηστή διοίκηση της ΕΤΕπ γ) η Διευθύνουσα Επιτροπή που είναι το αμιγώς εκτελεστικό όργανο της ΕΤΕπ. Ασχολείται με τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων και έχει 9 μέλη.Προσθήκη νέας απάντησης