Τι είναι European Data Protection Supervisor;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

European Data Protection Supervisor σημαίνει Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EΕΠΔ). Η θέση αυτή δημιουργήθηκε το 2001 δυνάμει του άρθρου 286 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αρμοδιότητα του ΕΕΠΔ είναι να διασφαλίζει ότι τα όργανα ή οι οργανισμοί της Ε.Ε σέβονται το δικαίωμα των πολιτών στην εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Ο επόπτης και ο αναπληρωτής επόπτη διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανανεώσιμη θητεία πέντε ετών. Το 2004, ορίστηκε ως ευρωπαίος επόπτης επεξεργασίας δεδομένων ο Ολλανδός Πέτερ Χούστινξ και ως αναπληρωτής επόπτη ο Ισπανός Χοακίν Μπάβο Ντελγκάδο.

● Όταν τα όργανα ή οι οργανισμοί της Ε.Ε προβαίνουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενός συγκεκριμένου προσώπου, πρέπει να σέβονται το δικαίωμα του προσώπου αυτού στην ιδιωτική του ζωή. Ο ΕΕΠΔ διασφαλίζει αυτή την υποχρέωση και προβαίνει στην παροχή συμβουλών προς τα όργανα και τους οργανισμούς επί παντός θέματος που άπτεται της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η έννοια «επεξεργασία» καλύπτει δραστηριότητες όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση και διατήρηση δεδομένων, η ανάκτησή τους προς αναζήτηση πληροφοριών, η αποστολή τους ή η διάθεσή τους προς άλλα άτομα, καθώς επίσης και το κλείδωμα, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων. Υφίστανται αυστηροί κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που διέπουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα όργανα και οι οργανισμοί της Ε.Ε δεν επιτρέπεται να προβαίνουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή των πολιτών, τα πολιτικά τους φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις τους ή τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν στην επεξεργασία δεδομένων που αναφέρονται στην υγεία τους ή τη σεξουαλική τους ζωή, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για την υγειονομική περίθαλψη πολιτών. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή άλλα άτομα που έχουν ορκιστεί να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο. Ο ΕΕΠΔ συνεργάζεται με υπαλλήλους της επεξεργασίας δεδομένων σε κάθε κοινοτικό όργανο ή οργανισμό ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των δεδομένων.

● Ο επόπτης επικουρείται από γραμματεία την οποία ορίζει ο ίδιος και η οποία εργάζεται αποκλειστικά γι’ αυτόν. Κάθε έτος δημοσιεύει έκθεση πεπραγμένων. Η έκθεση αποστέλλεται στα κύρια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ΕΕΠΔ ενεργεί με απόλυτη ανεξαρτησία, και δεν ζητά ούτε δέχεται εντολές από κανέναν. Αυτός και το προσωπικό του υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί να απαλλάξει τον επόπτη και τον αναπληρωτή επόπτη από τα καθήκοντά τους εάν αυτοί δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους ή αν διαπράξουν σοβαρό παράπτωμα.

● Αν ένας πολίτης έχει λόγους να πιστεύει ότι το δικαίωμά του για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει καταπατηθεί από όργανο ή οργανισμό της Ε.Ε, μπορεί να απευθύνει την καταγγελία του στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων. Αυτός θα εξετάσει την καταγγελία και θα τον ενημερώσει το ταχύτερο δυνατό εάν συμφωνεί με αυτήν και σε καταφατική απάντηση με ποιον τρόπο αποκαθίσταται η κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορεί να δώσει εντολή στο όργανο ή τον οργανισμό να προβεί στη διόρθωση, το κλείδωμα, τη διαγραφή ή την καταστροφή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων επεξεργάστηκε παράνομα. Εάν ο πολίτης δεν συμφωνεί με την απόφασή του, μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Προσθήκη νέας απάντησης