Τι είναι Equity financing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Equity financing;

Απαντήσεις

Equity financing είναι η χρηματοδότηση μέσω του μετοχικού κεφαλαίου. Εταιρίες οι οποίες έχουν ανάγκη δανεισμού, αντί να προσφύγουν στις τράπεζες ή να εκδώσουν ομολογιακό δάνειο, αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές τις οποίες στη συνέχεια πωλούν στο κοινό εισπράττοντας μετρητά. Οι νέοι μέτοχοι συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και στα κέρδη αυτής αλλά αναλαμβάνουν ένα μέρος των κινδύνων που επωμίζεται η εταιρία με τις επιχειρηματικές της επιλογές.Προσθήκη νέας απάντησης