Τι είναι Electronic banking;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Electronic banking;

Απαντήσεις

Electronic banking σημαίνει ηλεκτρονική τραπεζική. Όρος-ομπρέλα σχετικός με τη διαδικασία που ο πελάτης διεξάγει τραπεζικές συναλλαγές ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο (real-time), 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί σε κατάστημα πιστωτικού ιδρύματος. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, την τραπεζική μέσω προσωπικού υπολογιστή (PC banking), τηλεοπτικής συσκευής (television banking), διαδικτύου (Internet banking), σταθερού τηλεφώνου (phone banking) και κινητού τηλεφώνου (GSM banking).

● Στην Ελλάδα, το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών που μπορεί να προσφερθεί μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
α) πληροφοριακές συναλλαγές όπως οι πληροφορίες για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών και δανείων, η παρακολούθηση της εξέλιξης των εντολών πληρωμής και των επιταγών, οι αιτήσεις για τραπεζικά προϊόντα, πληροφορίες για τα είδη και τους όρους χορήγησης πιστώσεων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, αλλαγή κωδικών πρόσβασης και αλλαγή προσωπικών στοιχείων, on line real time παροχή πληροφοριών για την εξέλιξη των τιμών στις αγορές χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίων β) οικονομικές συναλλαγές όπως μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ προσωπικών λογαριασμών εντός τραπέζης ή σε λογαριασμούς τρίτων εντός ή εκτός τραπέζης, αποπληρωμή δανείων, πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, εξόφληση λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και καταβολή συνδρομών και ενοικίων, εξυπηρέτηση πάγιων εντολών, πληρωμές πιστωτικής κάρτας, δόσης δανείου, αποστολή αρχείου μισθοδοσίας, ακύρωση εντολών, εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών αγοράς και πώλησης, συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια.

● Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το 13% των χρηστών του Ίντερνετ στην Ελλάδα κάνει χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής ενώ ένα 7% πραγματοποιεί ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές συναλλαγές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τραπεζιτών, ο αριθμός των Ελλήνων που κάνει χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής ξεπερνά τα 500.000 άτομα. Πάντως, ο αριθμός αυτός αν και μικρός συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, αυξάνεται ταχέως αν λάβουμε υπόψη ότι το 2001 ανερχόταν μόλις σε 150.000. Το 2008, 12% των Ελλήνων έκαναν τραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου έναντι μέσου όρου 44% στην Ε.Ε. Σύμφωνα με έρευνα του ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας που ανακοινώθηκε το Μάρτιο του 2009 και αφορά το 2008, μόλις το 5% των επιχειρήσεων με πάνω από 10 εργαζόμενους χρησιμοποιεί τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών οδηγιών πληρωμής μέσω χρηματοπιστωτικών οργανισμών έναντι 27% του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκρίσιμα στοιχεία με την Ε.Ε προκύπτουν στον τομέα της αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων όπως π.χ για παραλαβή παραγγελιών από πελάτες 14% έναντι 19% στην Ε.Ε και για την αποστολή παραγγελιών από προμηθευτές 17% έναντι 20% στην Ε.Ε.Προσθήκη νέας απάντησης