Τι είναι Credit risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Credit risk;

Απαντήσεις

Credit risk σημαίνει πιστωτικός κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας που προκύπτει όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν διακανονίζει πλήρως την υποχρέωσή του είτε στον οφειλόμενο χρόνο είτε οποτεδήποτε μετά την πάροδο αυτού. Περιλαμβάνει τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου (βλέπε όρο Principal risk), τον κίνδυνο κόστους αντικατάστασης (βλέπε όρο Replacement cost risk) ο οποίος περιέχει και τον κίνδυνο απώλειας μη πραγματοποιηθέντων κερδών, τον κίνδυνο μη διακανονισθείσας σύμβασης όπως επίσης και τον κίνδυνο παραδοθέντων χρεογράφων ή γενομένων πληρωμών προς τον ευρισκόμενο σε αδυναμία εκπλήρωσης των δικών του υποχρεώσεων. Διακρίνεται σε κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου (βλέπε όρο Counterparty risk), σε κίνδυνο εκδότη (βλέπε όρο Issuer risk), σε κίνδυνο χώρας (βλέπε όρο Country risk) και σε κίνδυνο διακανονισμού (βλέπε όρο Settlement or Herstatt risk).Προσθήκη νέας απάντησης