Τι είναι Counterparty risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Counterparty risk;

Απαντήσεις

Counterparty risk σημαίνει κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου. Υφίσταται όταν ο ένας εκ των αντισυμβαλλόμενων σε μια διμερή συναλλαγή (π.χ. χρεώστης, ανταποκριτής, κεντρικό αποθετήριο τίτλων) αδυνατεί να καταβάλει την οφειλή ή γενικά να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.Προσθήκη νέας απάντησης