Τι είναι Corporate Social Responsibility (CSR);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Corporate Social Responsibility (CSR);

Απαντήσεις

Corporate Social Responsibility (CSR) σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι η εθελοντική ενσωμάτωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών στην επιχειρηματική δράση και στις επαφές των επιχειρήσεων με τους μετόχους. Οι επιχειρήσεις πρέπει εκτός από το βασικό σκοπό της αύξησης των κερδών να ενδιαφέρονται και για τα συμφέροντα των πελατών, των υπαλλήλων τους, της κοινότητας όπου αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους δράση και να ενθαρρύνουν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Η υποχρέωση αυτή είναι σύμφωνη με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης που εκτός των άλλων επιβάλλει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις όχι μόνο για τα κέρδη και τα μερίσματα αλλά και για την ειλικρινή πληροφόρηση και τη δίκαιη μεταχείριση των πελατών, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων και την αξιοκρατική μεταχείριση αυτών, την περιβαλλοντική προστασία και την ευαισθησία για την ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υπερβαίνει τον όρο της φιλανθρωπίας και της χορηγίας διότι συνδέεται με την επιχειρηματική δράση η οποία πρέπει να συμβαδίζει με βασικές ηθικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αρχές. Συνήθως, όμως, η δράση αυτή συνδυάζεται με την ενίσχυση της φήμης της επιχείρησης όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση των ολυμπιακών αγώνων και άλλων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η χορήγηση υποτροφιών για σπουδές και έρευνα, η σύσταση ιδρυμάτων κοινωνικού χαρακτήρα, οι δωρεές για την αποκατάσταση των ζημιών από πυρκαϊές, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές και η ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής υπαλλήλων της επιχείρησης σε κοινωνικά έργα. Στη συνέχεια, η κοινωνική αυτή συμβολή διαφημίζεται σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο προκειμένου να καταστήσει συμπαθή την επιχείρηση στο ευρύ κοινό και με τον τρόπο αυτό να αυξήσει τις πωλήσεις της. Η αληθής, όμως, έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι η ενσωμάτωση των ανωτέρω δράσεων στην πολιτική της επιχείρησης και όχι μόνο η μέσω δωρεών ενίσχυση του προφίλ αυτής και η διεύρυνση των κερδών.Προσθήκη νέας απάντησης