Τι είναι Convexity;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Convexity;

Απαντήσεις

Είναι η καμπύλη κυρτότητας που δείχνει το ποσοστό μεταβολής της duration (βλέπε όρο) σε σχέση με την αλλαγή των επιτοκίων. Είναι μία μέτρηση της αλλαγής της διάρκειας ενός ομολόγου σε συνδυασμό με τις αλλαγές των επιτοκίων. Καθώς τα επιτόκια μεταβάλλονται, η τιμή δεν είναι πιθανόν να αλλάξει γραμμικά αλλά θα μορούσε να αλλάξει σε μία αλλαγή της καμπύλης των επιτοκίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η convexity ενός ομολόγου τόσο περισσότερο θα αλλάξει η διάρκεια (duration) με την αλλαγή των επιτοκίων. Η convexity διακρίνεται σε:

  • θετική (positive convexity) όταν μια αύξηση της τιμής του ομολόγου οφειλόμενη σε μια συγκεκριμένη μείωση της απόδοσης είναι υψηλότερη της μείωσης της τιμής του ομολόγου που οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση της απόδοσης
  • αρνητική (negative convexity) όταν μια αύξηση της τιμής του ομολόγου οφειλόμενη σε μια συγκεκριμένη μείωση της απόδοσης είναι μικρότερη της μείωσης της τιμής του ομολόγου που οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση της απόδοσης μηδενική (zero convexity) όταν μια αύξηση της τιμής του ομολόγου οφειλόμενη σε μια συγκεκριμένη μείωση της απόδοσης είναι ίση με τη μείωση της τιμής του ομολόγου που οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση της απόδοσης.

Για μικρές αλλαγές των αποδόσεων η duration επιτυγχάνει την ακριβή εκτίμηση της παρούσας τιμής, αλλά για μεγαλύτερες μεταβολές των αποδόσεων δίνει λιγότερα ακριβή αποτελέσματα και το λάθος μπορεί να είναι μεγάλο. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η convexity που παρέχει πιο ακριβείς εκτιμήσεις.Προσθήκη νέας απάντησης