Τι είναι Chief Operating Officer (COO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Operating Officer (COO);

Απαντήσεις

Είναι το ανώτατο εκτελεστικό λειτουργικό στέλεχος μιας επιχείρησης που είναι αρμόδιο για την καθημερινή (day-to-date) λειτουργία στα πλαίσια της στρατηγικής που χαράσσει το διοικητικό συμβούλιο. Τα καθήκοντα αυτά μπορεί να ανατίθενται στον πρόεδρο του Δ.Σ ή συνήθως στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πράξεων και των συναλλαγών σε επίπεδο στρατηγικής, τακτικής και βραχυπρόθεσμης πολιτικής. Εισηγείται για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη βελτίωση των μηχανογραφικών συστημάτων και των μηχανών που σχεδιάζουν και παράγουν τα προϊόντα ή προσφέρουν τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Εισηγείται στο ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος (CEO) τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παραγωγή όπως π.χ το αναγκαίο προσωπικό και τα μηχανήματα ενώ οργανώνει τους πόρους και τις ευκολίες που του διατίθενται για την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης. Μετρά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του προσωπικού και των υλικών πόρων και εισηγείται στον CEO και το διοικητικό συμβούλιο σχετικά μέτρα πολιτικής.Προσθήκη νέας απάντησης