Τι είναι Chief Financial Officer (CFO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Financial Officer (CFO);

Απαντήσεις

Είναι ο επικεφαλής της χρηματοοικονομικής διαχείρισης μιας επιχείρησης. Eίναι υπεύθυνος για το χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, τις προβλέψεις, την τήρηση των σχετικών στοιχείων, τη στατιστική πληροφόρηση, τις εκθέσεις και τις αναφορές και τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων. Αναφέρεται στο ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της επιχείρησης (CEO) και συνήθως είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο CFO ταυτίζεται με τον λογιστικό υπεύθυνο της επιχείρησης, σε άλλες, όμως, όχι.Προσθήκη νέας απάντησης