Τι είναι Cheque;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cheque;

Απαντήσεις

Cheque; = επιταγή. Ένα αξιόγραφο που περιέχει μία εντολή πληρωμής στον κομιστή αυτής ενός ορισμένου χρηματικού ποσού και σε ορισμένο τόπο. Αυτός που εκδίδει την επιταγή και διατάσσει την πληρωμή λέγεται εκδότης (issuer or drawer), ο δικαιούχος της πληρωμής καλείται λήπτης (payee or bearer) και αυτός που εντέλλεται να πληρώσει ονομάζεται πληρωτής (payer or drawee). Η επιταγή, που πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκδότη, το όνομα του πληρωτή, τη σημείωση του τόπου πληρωμής, τη χρονολογία και τον τόπο της έκδοσης, το ποσό αριθμητικώς και ολογράφως, είναι πληρωτέα με την εμφάνιση αυτής. Η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ο κομιστής να εμφανίσει την επιταγή για είσπραξη είναι οκτώ ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης. Η επιταγή μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση και δεν αναγράφει την αιτία της πληρωμής. Διαφέρει από τη συναλλαγματική διότι ενώ αυτή είναι κύρια μέσο πίστεως, η επιταγή αποτελεί μέσο πληρωμής.

Διακρίνουμε τα εξής είδη επιταγών:

­♦ account cheque or for deposit only cheque = λογιστική επιταγή ή συμψηφιστική επιταγή ή επιταγή γύρου. Φέρει στην εμπρόσθια πλευρά τη μνεία «πληρωτέα σε λογαριασμό» ή στην Αγγλική «for deposit only». Απαγορεύεται να πληρωθεί τοις μετρητοίς και φέρεται μόνο σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Δεν προορίζεται για πληρωμή αλλά για τη μεταφορά ποσού με χρέωση του ενός λογαριασμού και πίστωση του άλλου με την προϋπόθεση ότι και οι δύο λογαριασμοί τηρούνται στην ίδια πληρώτρια τράπεζα.

♦ bank cheque = τραπεζική επιταγή. Εκδίδεται από τράπεζα μετά από εντολή του πελάτη που δεν είναι πάντοτε υποχρεωμένος να τηρεί λογαριασμό στην τράπεζα.

♦ blank cheque = λευκή επιταγή. Επιταγή στο σώμα της οποίας δεν αναγράφεται το χρηματικό ποσό. Αυτό οφείλεται σε ρητή συμφωνία μεταξύ του εκδότη και του λήπτη για να συμπληρωθεί το ποσό αργότερα. Η παρά τη συμφωνία μονομερής συμπλήρωση του ποσού αποτελεί πλαστογραφία.

♦ certified cheque = βεβαιωμένη επιταγή. Πληρώνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εκδότη ενώ η τράπεζα εγγυάται την πληρωμή μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού.

♦ cheque without cover = ακάλυπτη ή χωρίς αντίκρισμα επιταγή στην περίπτωση που δεν εξοφλήθηκε διότι δεν υπήρχε επαρκές υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη. Χρησιμοποιείται και ο όρος N.S.F Cheque (Not Sufficient Funds). Σε περιπτώσεις που ο εκδότης εκδίδει ακάλυπτες επιταγές κατ’ επάγγελμα ή συνήθεια ή οι περιστάσεις τέλεσης τον καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο και μετά από έγκληση του κομιστή, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.

♦ common cheque = κοινή επιταγή που μπορεί να πληρωθεί από τον πληρωτή σε οποιονδήποτε κομιστή.

♦ crossed cheque = δίγραμμη επιταγή που φέρει δύο ίσες και παράλληλες γραμμές που περιορίζουν τον αριθμό των πληρωτών.

Συγκεκριμένα: 1) γενική διαγράμμιση (general lining) έχουμε όταν δεν αναγράφεται τίποτα μεταξύ των γραμμών οπότε είναι πληρωτέα σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε πελάτη της ή έχει γραφεί γενικά ο όρος «εις τραπεζίτην» οπότε είναι πληρωτέα μόνο σε τράπεζες και 2) ειδική διαγράμμιση (special lining) έχουμε όταν αναγράφεται το όνομα συγκεκριμένης τράπεζας, οπότε είναι πληρωτέα μόνο σε αυτήν.

♦ Οutstanding check = εκκρεμής επιταγή. Είναι η επιταγή που δεν έχει εμφανισθεί ακόμα προς πληρωμή στο πιστωτικό ίδρυμα επί του οποίου έχει συρθεί.

♦ personalized cheque = προσωποποιημένη επιταγή. Πρόκειται για μια επιταγή που φέρει προεκτυπωμένη επί του σώματος αυτής το όνομα ή/και τον αριθμό του λογιστικού ή φορολογικού μητρώου του εκδότη.

♦ postal cheque = ταχυδρομική επιταγή. Εκδίδεται από τα ταχυδρομεία για τη μεταφορά κεφαλαίων από τόπο σε τόπο.

♦ postdated cheque = μεταχρονολογημένη επιταγή. Είναι η επιταγή που φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της έκδοσής της, προσφέρεται σαν ενέχυρο ή προσκομίζεται για πληρωμή πριν την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία. Αυτό συμβαίνει διότι ο εκδότης και ο πληρωτής επιθυμούν να μεταβάλουν την επιταγή από μέσο πληρωμής σε μέσο πίστεως. Το άρθρο 28 του Νόμου 5960/1933 αναγράφει ότι επιταγή εμφανιζόμενη προς πληρωμή πριν από την ημερομηνία έκδοσης αυτής, είναι πληρωτέα την ημέρα της εμφάνισης αυτής. Ο νόμος, δηλαδή, δεν θεωρεί άκυρη τη μεταχρονολογημένη επιταγή αλλά ανατρέπει το αποτέλεσμα που επιδιώχτηκε, επιβάλλοντας την πληρωμή της την ημέρα της εμφάνισής της και όχι κατ’ ανάγκην της σημειωμένης ημερομηνίας έκδοσης. Ο νόμος 1957/1991: δεν απαγορεύει τη χρήση της μεταχρονολογημένης επιταγής αλλά επιτρέπει την αποδοχή αυτής σαν εγγύηση για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, έμπορος δικαιούχος αλληλόχρεου λογαριασμού, προσκομίζει για ασφάλεια (εγγύηση) στην τράπεζα επιταγή η οποία πραγματικά εκδόθηκε την 1.4.2006 αλλά φέρει ημερομηνία έκδοσης 1.10.2006. επιβάλλει την είσπραξη τέλους τρία τοις χιλίοις στα πινάκια επιταγών που προσκομίζονται στις τράπεζες για ενέχυρο, είσπραξη και φύλαξη. Πάντως, ορισμένες τράπεζες αρνούνται να εξοφλήσουν μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες έχουν εκδοθεί από άλλες τράπεζες.

♦ private cheque = ιδιωτική επιταγή. Εκδίδεται από ιδιώτη και σύρεται (πληρώνεται) επί του τραπεζικού λογαριασμού αυτού.

♦ public ή Treasury cheque = επιταγή δημοσίου. Εκδίδεται από το δημόσιο για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεών του όπως καταβολή συντάξεων, επιστροφή φόρου, πληρωμή εργολάβων δημοσίων έργων.

♦ stale dated cheque = έωλος επιταγή, δηλαδή μία επιταγή καθυστερημένης εμφάνισης. Εάν η επιταγή εμφανισθεί προς πληρωμή π.χ έξη μήνες μετά την έκδοσή της, η πληρώτρια τράπεζα μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή της.

♦ third guarantor cheque = τριτεγγυημένη επιταγή. Το ποσό της πληρωμής ασφαλίζεται ολικά ή μερικά με τριτεγγύηση δηλαδή με την υπογραφή τρίτου προσώπου επί του σώματος της επιταγής.

♦ traveller’s cheque = ταξιδιωτική επιταγή. Εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα και μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία για την εξυπηρέτηση κύρια των τουριστών. Είναι πληρωτέες από οποιαδήποτε ανταποκρίτρια τράπεζα του εκδότη, μεταβιβάζονται με οπισθογράφηση, δεν έχουν ημερομηνία λήξης και είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες. Είναι αποδεκτές, επίσης, από ορισμένα καταστήματα για την αγορά ειδών.Προσθήκη νέας απάντησης