Τι είναι Candlestick chart;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Candlestick chart;

Απαντήσεις

Candlestick chart είναι ο χάρτης με κηροπήγια. Μορφή τεχνικής ανάλυσης που εισήχθη το 1.600 μ.μ στην Ιαπωνία για την τιμή του ρυζιού. Σήμερα, χρησιμεύει για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της τιμής των σύγχρονων χρηματοοικονομικών μέσων και ιδιαίτερα των μετοχών με βάση συχνά επαναλαμβανόμενα σενάρια της αγοράς. Μπορεί να συνδυασθεί με άλλα τεχνικά εργαλεία για να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο μέσο προβλέψεων. Στα Ιαπωνικά κηροπήγια (Japanese candlesticks), ένα από τα σημαντικά στοιχεία είναι το σώμα του κηροπηγίου. Η διαφορά μεταξύ τιμών ανοίγματος (open) και κλεισίματος (close) της αγοράς σχηματίζει ένα κουτί που ονομάζεται πραγματικό σώμα (real body). Ένα μαύρο συνήθως σώμα (black body) σημαίνει ότι η τιμή κλεισίματος είναι κατώτερη της τιμής ανοίγματος. Ένα λευκό συνήθως σώμα (white body) σημαίνει ότι η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη της τιμής ανοίγματος. Yπάρχουν επίσης μακρές λεπτές γραμμές που προέρχονται από τα πραγματικά σώματα και οι οποίες ονομάζονται σκιές (shadows). Εκφράζουν τις υψηλές (high) και χαμηλές (low) τιμές για τις ημέρες διαπραγμάτευσης. To high σημειώνεται στο υψηλό της ανώτατης σκιάς και το low στο χαμηλό της κατώτερης σκιάς.

Συγκρίνοντας τα κηροπήγια με τους παραδοσιακούς χάρτες, πολλοί διαπραγματευτές θεωρούν ότι οι χάρτες των κηροπηγίων είναι περισσότεροι απλοί και κατανοητοί. Κάθε κηροπήγιο παρέχει μία εικόνα που παρακινεί σε δράση. Ο διαπραγματευτής μπορεί αμέσως να δει και να συγκρίνει τη σχέση μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος καθώς επίσης το υψηλό και το χαμηλό των τιμών. Η σχέση μεταξύ τιμών ανοίγματος και κλεισίματος θεωρείται ζωτική πληροφόρηση και αποτελεί την ουσία της τεχνικής ανάλυσης των κηροπηγίων. Τα λευκά κηροπήγια, όταν η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος, δείχνει τάση για αγορές. Αντίθετα τα μαύρα κηροπήγια, όπου η τιμή κλεισίματος της αγοράς είναι μικρότερη της τιμής ανοίγματος, δείχνει τάση για πωλήσεις.Προσθήκη νέας απάντησης