Τι είναι Buy-back;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Buy-back;

Απαντήσεις





Buy-back είναι η αγορά από την ίδια την επιχείρηση των εταιρικών ομολόγων της ή των μετοχών της που ευρίσκονται στην ιδιοκτησία επενδυτών είτε μέσω χρηματιστηρίου ή μέσω δημοπρασιών. Η κίνηση αυτή μπορεί να αποβλέπει: α) σε μεγαλύτερο έλεγχο της επιχείρησης β) σε μείωση του εξωτερικού δανεισμού και επόμενα στη βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit rating) γ) σε χρησιμοποίηση μετρητών που πλεονάζουν ανεκμετάλλευτα δ) Στην περίπτωση των μετοχών, η επιχείρηση ενδέχεται να επιθυμεί την άνοδο της τιμής της μετοχής στο χρηματιστήριο προκειμένου να αμείψει τους αφοσιωμένους μετόχους της και ε) την αντικατάσταση των παρεχόμενων μερισμάτων με μετοχές δεδομένου ότι το κεφάλαιο υπόκειται σε μικρότερη φορολόγηση σε σχέση με τα μερίσματα. Ο όρος χρησιμοποιείται και με διαφορετική έννοια για να εκφράσει την αντιστάθμιση μιας θέσης short με την αγορά ενός συμβολαίου long.



Προσθήκη νέας απάντησης