Άρθρο 2 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;


Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 24.05.2004

Ημ/νία Ισχύος: 09.03.1999

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τίτλος Αρθρου
Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α'102). - Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 5 Ν. 1943/1991, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύουν, καταβάλλεται στον αιτούνται, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν μεταγενεστέρως επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις.

Κείμενο Αρθρου
"Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν, αυτεπαγγέλτως, στις ενέργειες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εντός των οριζομένων, σχετικών, προθεσμιών. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία, η ενέργεια συντελείται εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο".Προσθήκη νέας απάντησης