Τι είναι Banknote Recycling Framework;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Banknote Recycling Framework;

Απαντήσεις

Banknote Recycling Framework σημαίνει «πλαίσιο ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων».

Απόφαση του Δ.Σ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) του Δεκεμβρίου 2004 για τον εντοπισμό των παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ και την επιτυχή διαλογή των τραπεζογραμματίων ευρώ από τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες διαλογείς. Το πλαίσιο καθιστά υποχρεωτικό τον εφοδιασμό των πελατών με τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν προηγούμενα ελεγχθεί για την ποιότητα και γνησιότητα αυτών από την εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) ή από άλλους επαγγελματίες οι οποίοι πρέπει να τηρούν τους όρους της ΕΚΤ. Εάν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ διανέμονται στο κοινό από αυτόματες ταμιολογιστικές μηχανές (ATMs), οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω μίας μηχανής επεξεργασίας αφού προηγούμενα ο κατασκευαστής αυτής αποδείξει σε μία ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος ότι η μηχανή αυτή πληροί τις προϋποθέσεις αξιόπιστης διαλογής και ελέγχου γνησιότητας. Οι επί μέρους τύποι των μηχανών εγκρίνονται μετά από χρήση ενός έτους. Στην περίπτωση που η επεξεργασία των τραπεζογραμματίων γίνεται μέσω μηχανών ταμιολογιστών (Tellers’ machines) ο έλεγχος της καταλληλότητας πρέπει να πραγματοποιείται από επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό εκτός και εάν τα τραπεζογραμμάτια έχουν τύχει προηγούμενα της επεξεργασίας σε ένα μηχάνημα δοκιμών της ΕθνΚΤ. Γενικά, οι δοκιμές των μηχανών επεξεργασίας τραπεζογραμματίων (banknote handling machines) συντονίζονται από την ΕΚΤ αλλά πραγματοποιούνται με ένα αποκεντρωμένο τρόπο από τις ΕθνΚΤ.

Το Φεβρουάριο του 2007, η ΕΚΤ υιοθέτησε ένα οδικό χάρτη (roadmap) για μια μεγαλύτερη σύγκλιση των ταμιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. Από 1.7.2007 ισχύει το πρώτο βήμα που ρυθμίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access). Αυτό σημαίνει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στη ζώνη του ευρώ θα έχουν πρόσβαση στις ταμειακές υπηρεσίες τις παρεχόμενες από μία ΕθνΚΤ άλλου κράτους μέλους με την προϋπόθεση ότι αυτά τα ξένα πιστωτικά ιδρύματα πληρούν τα ίδια κριτήρια καταλληλότητας για τις καταθέσεις και αναλήψεις τραπεζογραμματίων όπως και τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα. Άλλα θέματα του οδικού χάρτη, μεταξύ άλλων, αφορούν τα κοινά πρότυπα συσκευασίας (common packaging standards) για τη δωρεάν κατάθεση και ανάληψη τραπεζογραμματίων από τις ΕθνΚΤ, μία κοινή προσέγγιση του Ευρωσυστήματος για τη μετάδοση ηλεκτρονικών δεδομένων με τους επαγγελματίες πελάτες (electronic data communications with professional clients) και μια παραπέρα εναρμόνιση του ωραρίου των ταμιακών συναλλαγών των ΕθνΚΤ (a further harmonisation of the NCBs opening hours). Εκτός των άλλων, στόχος είναι η διευκόλυνση των μαζικών διασυνοριακών ταμειακών συναλλαγών σε ευρώ με τις ΕθνΚΤ που επί του παρόντος εμποδίζονται από τις διαφορετικές εθνικές διατάξεις που διέπουν τις χρηματαποστολές και ειδικότερα τη χρήση όπλων για την προστασία αυτών. Το τελευταίο θέμα δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των κεντρικών τραπεζών αλλά η ΕΚΤ ενθαρρύνει την εναρμόνιση της σχετικής αστυνομικής νομοθεσίας των κρατών μελών.Προσθήκη νέας απάντησης