Τι είναι Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Gross National Product);

Απαντήσεις

Το εθνικό προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (έτος), από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου βρίσκονται οι συντελεστές παραγωγής.Προσθήκη νέας απάντησης