Τι είναι Adverse selection;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Adverse selection;

Απαντήσεις

Adverse selection είναι η δυσμενής επιλογή.

Αναφέρεται στη διαδικασία της αγοράς στην οποία τα δυσμενή αποτελέσματα οφείλονται στην ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ αγοραστών και πωλητών και εξ αιτίας της οποίας μπορούν να επιλεγούν ελαττωματικά προϊόντα ή κακοί πελάτες. Μία τράπεζα που χωρίς αξιολόγηση θέτει μία τιμή για όλους τους πελάτες της, διατρέχει τον κίνδυνο να επιλέξει τους χειρότερους πελάτες από άποψη φερεγγυότητας, δραστηριότητας και κερδοφορίας. Στην αγορά μετοχών, ο κίνδυνος της δυσμενούς επιλογής υλοποιείται όταν κάποιος συναλλάσσεται με πρόσωπα ή επιχειρήσεις τις οποίες δεν γνωρίζει. Η συναλλαγή συνήθως παράγει ένα ασύμμετρο premium για τον αγοραστή ή τον πωλητή εάν ο ένας αντισυμβαλλόμενος έχει περισσότερη ή καλύτερη πληροφόρηση από τον άλλο όπως για τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα και γενικά τις προοπτικές και την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και την εξέλιξη της μετοχής της. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του insider trading που πραγματοποιείται με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες που προέρχονται παράνομα από το εσωτερικό της επιχείρησης. Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δυσμενής επιλογή ενδέχεται να υπάρξει εάν δεν αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων πελατών και η ασφαλιστική εταιρία γνωρίζει λιγότερα από τον υποψήφιο πελάτη ο οποίος μπορεί να αποκρύψει π.χ μια σοβαρή ψυχοσωματική ασθένεια. Στην ασφάλεια ζωής και υγείας εάν επιλεγούν σαν πελάτες άρρωστοι άνθρωποι τότε θα καταγραφεί ένας μεγάλος αριθμός απαιτήσεων και η ασφαλιστική εταιρία θα κινδυνεύσει με κατάρρευση. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός, πρέπει οι υποψήφιοι αγοραστές μιας ασφάλειας ζωής να περάσουν πρώτα από πλήρεις ιατρικές εξετάσεις οπότε οι πλέον άρρωστοι θα απορριφθούν ή ένα αριθμός αυτών θα επιβαρυνθεί με μεγάλο ασφάλιστρο ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των πελατών που θα επιλεγούν πρέπει να είναι υγιής ώστε το ποσό των εισφορών αυτών να είναι μεγαλύτερο από το ποσό των εκταμιεύσεων για την ικανοποίηση απαιτήσεων.Προσθήκη νέας απάντησης