Ενώ συζητήσαμε με τον ασφαλιστή μου ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης, οι όροι του συμβολαίου που έλαβα δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που συμφωνήσαμε. Τι μπορώ να κάνω;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Για κάθε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης, που θεωρείτε παρέκκλιση από την αίτησή σας για ασφάλιση, έχετε δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση και αποστολή στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας του συνημμένου στο ασφαλιστήριο έντυπου δήλωσης εναντίωσης. Γίνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως και θεωρείται ότι ποτέ δεν υπογράφηκε η σύμβαση ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή/ και μετά απ' αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την ασφαλιστική εταιρία έχει επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος με βάση τη σύμβαση υπογράφηκεΠροσθήκη νέας απάντησης